Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców
przy Publicznym Zespole Szkolno – Przedszkolnym
im Brygady Partyzanckiej „Grunwald” w Olszance

do pobrania  

Spis treści:

1.      Rozdział I: Podstawa prawna

2.      Rozdział II: Postanowienia ogólne

3.      Rozdział III: Cele, zakres działania i kompetencje Rady Rodziców

4.      Rozdział IV: Organizacja i zasady działania Rady Rodziców

5.      Rozdział V: Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców

6.      Rozdział VI: Wybory do organów Rady Rodziców

7.      Rozdział VII: Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów

8.      Rozdział VIII: Fundusze Rady Rodziców

9.      Rozdział IX: Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców

10.   Rozdział X: Postanowienia końcowe

Rozdział I
Podstawa prawna

§ 1.

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią:

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późn. zmianami). Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273,poz.2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz. 788, Nr122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400i Nr 249, poz.2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007r. Nr 42, poz. 273

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawa – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 84 ust. 1-2)

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).

Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r. poz. 594 ze zm.) - art. 52c ust. 3.

 

1.       Statut Publicznego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Brygady Partyzanckiej „Grunwald” w Olszance.

Rozdział II
Postanowienia ogólne

§ 2.

1.       Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć Publiczny Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Brygady Partyzanckiej „Grunwald” w Olszance

2.       Ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć ogół rodziców lub opiekunów prawnych uczniów szkoły.

3.       Ilekroć w regulaminie jest mowa o organach szkoły, należy przez rozumieć odpowiednio:

      o        Dyrektora Publicznego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Brygady Partyzanckiej „Grunwald” w Olszance

      o        Radę Pedagogiczną

      o        Samorząd Uczniowski

4.       Rodzice współdziałają ze szkołą za pośrednictwem Szkolnej Rady Rodziców zwanej dalej Radą Rodziców.

5.       Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów uczęszczających do Publicznego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Brygady Partyzanckiej „Grunwald” w Olszance.

6.       Rada Rodziców jest samorządnym organem szkoły, współdziałającym z Dyrektorem zespołu, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny w realizacji zadań szkoły.

7.       Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły w którym mieści się siedziba Rady Rodziców, jak też wszystkie miejsca, w których przebywają uczniowie PZSP, rodzice uczniów i nauczyciele w związku ze sprawami dotyczącymi zespołu.

Rozdział III
Cele, zakres działania i zadania Rady Rodziców

§ 3.

1.       Celem działania Rady Rodziców jest doskonalenie statutowej działalności szkoły w zakresie:

    o        organizacji pracy szkoły, procesu wychowawczego i dydaktycznego

    o        poprawy warunków technicznych i wyposażenia szkoły

    o        zapewnienia uczniom warunków bytowych i pomocy materialnej

2.       Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

3.       W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców.

4.       Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu nadzoru pedagogicznego z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

5.       Rada Rodziców prowadzi działalność na podstawie zatwierdzonego przez siebie rocznego planu pracy oraz rocznego planu wpływów i wydatków.

6.       Rada Rodziców w celu wspierania działalności statutowej szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

7.       Rada Rodziców może udzielać pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym w szkole.

8.       Rada Rodziców może pozyskiwać podmioty gospodarcze, instytucji do współpracy ze szkołą, szczególnie w celu przyjęcia patronatu nad jej działalnością.

9.       Rada Rodziców może podejmować współpracę z różnymi organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.

10.    Rada rodziców współuczestniczy w opracowaniu i realizacji procedur ustalonych na okoliczność sytuacji szczególnych zagrażających bezpieczeństwu uczniów lub szkoły (przemoc wobec uczniów lub nauczycieli, zbiorowy protest, zagrożenie losowe lub zewnętrzne itp.)

§ 4.

Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

1.      Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczna: programu wychowawczego szkoły programu profilaktyki. ( szkolnego programu profilaktyczno- wychowawczego)

     o       Program profilaktyczno-wychowawczy szkoły obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów i realizowane przez nauczycieli.

 o        Program profilaktyki obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Program ten jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

2.       Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.

3.       Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły sporządzonego przez dyrektora.

4.       Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uszyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego programu profilaktyki , program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

5.Opiniowanie organizacji zajęć z języka nowożytnego   nauczanego w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

6) Opiniowanie organizacji zajęć, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

7)Dyrektor szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej oraz szkoły artystycznej może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady szkoły, rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców i rady pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor szkoły lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż samorząd uczniowski – także po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.

8.Rada rodziców wraz z rada pedagogiczną i samorządem uczniowskim opiniuje wzór jednolitego stroju ustalonego przez dyrektora szkoły.

9.Dyrektor szkoły, w której wprowadzono obowiązek noszenia przez uczniów jednolitego stroju, może w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju.

10 Dyrektor szkoły  może ustalić, w porozumieniu z radą rodziców, szczegółową listę produktów dopuszczonych do sprzedaży lub stosowania w ramach żywienia zbiorowego w oparciu o przepisy wydane na podstawie ust. 6”

 

Rozdział IV
Organizacja i zasady działania Rady Rodziców

§ 5.

1.       Podstawowym ogniwem organizacyjnym Rady Rodziców jest „Rada Klasowa”.

2.       Klasowe zebranie rodziców wybiera spośród siebie „Radę Klasową” składającą się z 3 - 5 osób tak, aby można było utworzyć funkcje przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.

3.       W skład szkolnej Rady Rodziców wchodziło jednym przedstawicielu oddziałowej (klasowej) rady wybranym w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału (klasy). W wyborach tych jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory te przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4.        Rady Rodziców szkoły wybiera spośród siebie:

              o        prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców

     o       Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców.

5.      Prezydium Rady Rodziców składa się z 7 - 11 członków tak, aby można było wyłonić funkcje: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz członków prezydium. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.

6.      Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z 3 osób, nie więcej jednak niż z 5 osób. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu.

7.      Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły spośród swoich członków, członków Rady Rodziców i spośród innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów) dla wykonania określonych zadań.

8.      Zebranie Rady Rodziców zwołuje przewodniczący lub jego zastępca. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze powinno być zwołane w terminie 1 miesiąca od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.

 

§ 6.

1.       Kadencja członka w organach Rady Rodziców trwa rok, począwszy od miesiąca września do dnia 30 września następnego roku szkolnego – z uwzględnieniem § 6 ust.3.

2.       Po zakończeniu rocznej kadencji można powtórnie kandydować do organów Rady Rodziców.

3.       Rodzice biorą udział w organach statutowych w okresie uczęszczania ich dzieci do szkoły.

Rozdział V
Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców

§ 7.

1.       Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.

2.       Uchwały walnych zebrań Rady Rodziców odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny później – jeżeli w zawiadomieniu podano również drugi termin – są ważne bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu.

3.       Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.

4.       Uchwały są protokołowane w protokólarzu Rady Rodziców szkoły. Rady Klasowe decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały. Za protokólarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium rady.

5.       Walne zebranie Rady Rodziców upoważnia prezydium do podejmowania decyzji w imieniu Rady.

6.       Uchwały walnego zebrania Rady Rodziców oraz prezydium Rady Rodziców w okresie między zebraniami Rady Rodziców są obowiązujące dla wszystkich rodziców. W przypadku braku ich przestrzegania prezydium Rady Rodziców może wnioskować do dyrektora szkoły o podjęcie działań administracyjnych.

7.       W przypadku podjęcia przez Radę lub prezydium uchwały sprzecznej z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor może zawiesić jej wykonanie i w terminie 7 dni uzgodnić z prezydium dalszy tok postępowania. Prezydium może w takim przypadku (o ile okoliczności tego wymagają) zwołać w trybie pilnym zebranie Rady Rodziców.

8.       Członkowie Rad Klasowych, prezydium Rady Rodziców, jak i członkowie Komisji Rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać.

Rozdział VI
Wybory do organów Rady Rodziców

§ 8.

1.       Wybory do organów Rady Rodziców Rady Klasowej, prezydium Rady Rodziców i do Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.

2.       Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustanie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.

3.       Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów, nie mniej jednak niż 50 % i jeden głos spośród oddanych głosów.

4.       Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się głosowanie uzupełniające.

5.       Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.

6.       Ustala się następujący porządek i zasady obrad zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców:

1.       Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania, jak: komisja regulaminowa, komisja uchwał i wniosków i komisja wyborcza. Wybory do tych funkcji są tajne. Dopuszcza się wybór jednej wspólnej komisji wyborczej.

2.       Sprawozdanie prezydium z działalności w okresie sprawozdawczym. W szczególności sprawozdanie musi zawierać informację o realizacji planu pracy i gospodarowania funduszem Rady Rodziców.

3.       Sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium prezydium Rady. Wniosek zostaje przegłosowany przez Radę Rodziców.

4.       Informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki, ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji.

5.       Ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji.

6.       Dyskusja i wolne wnioski.

7.       Uchwalenie przez Komisję Uchwał i Wniosków założeń programowo –organizacyjnych do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji (plan pracy, preliminarz kosztów) oraz przegłosowanie tych uchwał.

8.       Wybory uzupełniające do organów Rady Rodziców. Ilość mandatów wynika z ilości osób opuszczających dany organ w związku z zakończeniem nauki dziecka, rezygnacją z pracy lub wykluczeniem i jest ustalana przez prezydium):

 o przypomnienie zasad wyborczych przez przewodniczącego zebrania

 o ustalenie przez Komisję Regulaminową listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania

 o  zgłaszanie kandydatów do organów Rady

 o ustalenie listy kandydatów przez Komisję Wyborczą

 o wybory tajne

 o ustalenie przez Komisję Wyborczą listy nowych członków uzupełniających składy prezydium i Komisji Rewizyjnej

7.       W celu zapewnienia uczestnictwa w organach Rady Rodziców przedstawicieli rodziców wszystkich oddziałów przyjmuje się, że mandaty rodziców opuszczających te organy w związku z zakończeniem nauki swojego dziecka są przeznaczone dla rodziców klas pierwszych.

8.       Inne plenarne posiedzenia rady Rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak w § 8 z tym, że opuszcza się w nim punkty dotyczące wyborów, a sprawozdanie komisji rewizyjnej nie zawiera wniosku w sprawie absolutorium, lecz jedynie wnioski pokontrolne.

Rozdział VII
Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów

§ 9

1.       Zebranie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.

2.       Zebranie Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek Rad Klasowych z co najmniej 3 klas, na wniosek dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej – złożony do prezydium rady.

§ 10.

1.       Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 2 raz w semestrze lub w razie potrzeby częściej

2.       W posiedzeniach prezydium Rady Rodziców uczestniczy z głosem doradczym Dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona oraz w miarę potrzeb inne osoby zaproszone przez prezydium.

3.       Posiedzenia prezydium odbywają się według planu ustalonego przez przewodniczącego. Na wniosek członka prezydium plan zebrania może być zmieniony lub uzupełniony. Zmiany planu zebrania wymagają przegłosowania według zasad określonych w Rozdz. V.

4.       Posiedzenia prezydium Rady Rodziców są protokołowane w protokólarzu Rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz prezydium.

§ 11.

1.       Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed zebraniem sprawozdawczo-wyborczym Rady Rodziców. Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium Rady Rodziców, Rady Klasowej lub dowolnej grupy rodziców, liczącej jednak nie mniej niż 30 osób.

2.       Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane: zebraniu Rady Rodziców, prezydium Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o jej zwołanie.

Rozdział VIII
Fundusze Rady Rodziców

§ 12.

1.       Fundusze Rady Rodziców pochodzą ze składek rodziców oraz dobrowolnych wpłat od osób prawnych i fizycznych. Wysokość składek ustala zebranie Rady Rodziców na wniosek prezydium na początku roku szkolnego. Rady Rodziców. Fundusze Rady Rodziców mogą pochodzić także z innych źródeł, w tym z działalności gospodarczej i wpływów od sponsorów.

2.       Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej w pkt. 1.

3.       Rodzice wpłacają składkę jednorazowo, półrocznie, względnie kwartalnie – według swojego uznania i możliwości.

§ 13.

1.       Gospodarka finansowa Rady Rodziców opiera się na opracowanym przez prezydium Rady planie finansowym – preliminarzu wydatków, zatwierdzonym na zebraniu Rady Rodziców.

2.       Preliminarz wydatków powinien uwzględniać potrzeby szkoły oraz ustalenia dokonane na zebraniu Rady Rodziców.

3.       W zatwierdzonym preliminarzu wydatków zmiany mogą być dokonywane wyjątkowo na podstawie uchwały prezydium Radu Rodziców, po stwierdzeniu ważnego interesu szkoły. O zmianach tych prezydium informuje Radę Rodziców na najbliższym zebraniu.

§ 14

1.   Ewidencja dochodów i wydatków Rady Rodziców odbywa się na zasadach ustalonych przez Ministra Finansów dla gospodarowania funduszami społecznymi.

2.   Wydatki z funduszu Rady Rodziców mogą być finansowane po uzyskaniu zgody przewodniczącego Rady lub skarbnika oraz opinii dyrektora szkoły.

3.   Dokumenty finansowe muszą być przed zaksięgowaniem zatwierdzone i zaakceptowane przez skarbnika Rady Rodziców – pod względem merytorycznym i dyrektora szkoły – pod względem formalnym.

§ 15

1.   Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze zgromadzonych funduszów na następujące cele:

 o       20% środków zebranych przez rodziców danej klasy jest do dyspozycji Klasowej Rady Rodziców. Decyzję o ich przeznaczeniu i wydatkowaniu podejmuje z upoważnienia zebrania rodziców klasy Klasowa Rada Rodziców po uzgodnieniu z wychowawcą klasy. Środki te mogą być wydatkowane np. na dofinansowanie imprez klasowych, wycieczek i biwaków, upiększenie sali lekcyjnej czy inne wydatki na rzecz klasy

 o       80% środków za składki rodziców jest przekazywane do dyspozycji prezydium Rady Rodziców

 o      dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak festyn sportowo-rekreacyjny, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.

 o       Sfinansowanie części środków reprezentacyjnego zespołu artystycznego

 o        sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych

 o       nagrody rzeczowe dla wyróżniający się uczniów i zespołów artystycznych sportowych

 o       częściowe sfinansowanie klasowych wycieczek historyczno-turystycznych i zawodowych

 o       zakupy książek, środków dydaktycznych, sprzętu telewizyjnego, wideo oraz komputerów

 o       wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości oraz podróże służbowe uczniów i przedstawicieli Rady Rodziców

 o        zakup prasy i periodyków na wyposażenie gabinetów przedmiotowych

 o       zakup środków czystości, opłat za remonty i naprawy sprzętu

 o  zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu sportowego

 o       pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników i zapomóg

 o        finansowanie własnych projektów Rady Rodziców jak budowa nowych pracowni, wyposażanie szkoły w określony sprzęt i aparaturę, remonty bieżące infrastruktury szkolnej, renowację urządzeń sportowo-rekreacyjnych itp.

 o        przeznaczenie środków na kapitał założycielski dla utworzenia określonej formy działalności gospodarczej

 o        lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach terminowych

 o        inne cele realizowane uchwałą Rady Rodziców

 o       dofinansowanie działalności statutowej szkoły

§ 16

1.   Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może w części być zależny od życzenia czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające dodatkowe kwoty na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować tych środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców.

Rozdział IX
Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców

§ 17

1.       Do obsługi księgowo – rachunkowej funduszy Rady Rodziców prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem – zatrudnia się pracownika finansowego uznanego za niezbędnego przez prezydium Rady Rodziców. Płace pracownika ustala prezydium Rady Rodziców. Prezydium także opracowuje zakres czynności i odpowiedzialności zatrudnionego pracownika.

2.       Bezpośredni nadzór nad pracą księgową pełni skarbnik Rady Rodziców.

3.       Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów. Dopuszcza się korzystanie z wydzielonego rachunku na koncie szkoły o ile wprowadzi to znaczne oszczędności w kosztach prowadzenia rachunku.

4.       Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

Rozdział X
Postanowienia końcowe

§ 18

1.       Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej.

2.       W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez Dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną – prezydium Rady rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do Dyrektora szkoły i ma prawo oczekiwać wyczerpującej pisemnej odpowiedzi.

3.       W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielenia wyczerpujących odpowiedzi na złożonych zażalenia – prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.

§ 19

1.      Regulamin Rady Rodziców podlega zatwierdzeniu przez walne zebranie Rady Rodziców.

2.      Zmiany w regulaminie mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego ustalenia i zatwierdzenia.

§ 20

1.      Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:

„RADA RODZICÓW

przy Publicznym Zespole

Szkolno – Przedszkolnym

w Olszance”

§ 21

1.      Regulamin Rady Rodziców obowiązuje z dniem zatwierdzenia.

 

 Olszanka dnia 08.09.2007 r.

 

Harmonogram spotkań rodziców w roku szkolnym 2016/2017

                                                                                                                                                                                                                                           

PLAN SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PZSP OLSZANKA

do pobrania w wersji pdf

 

Lp.

 

 

Data

 

Tematyka spotkania

 

Osoby odpowiedzialne

 

19.09.2016 r.

godz. 17 00

(poniedziałek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie ogólne dla rodziców uczniów wszystkich klas PSP i PG:

 • Powitanie rodziców, przedstawienie najważniejszych informacji na temat funkcjonowania placówki
  • Sprawozdanie przewodniczącej Rady Rodziców z działalności w roku szkolnym 2016/2017
  • Sprawozdanie Dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego prowadzonego w roku szkolnym 2016/2017
  • Zapoznanie z planem pracy PZSP w roku szkolnym 2016/2017

Spotkanie z rodzicami w klasach

 • Zapoznanie z kryteriami oceniania z poszczególnych przedmiotów
 • Wybór klasowych RR i przedstawiciela do Szkolnej RR
 • Zatwierdzenie planów pracy wychowawczej danej klasy i planu profilaktyki szkoły
 • Sprawy różne

 

Dyrektor

 

Przedstawiciel RR

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas

 

 

17.10. 2016 r.

godz. 17 00

(poniedziałek)

Spotkanie z rodzicami w klasach.

 • Omówienie wyników nauczania i zachowania
 • Pedagogizacja rodziców wg. planu wychowawcy klasowego
 • Sprawy bieżące

Nauczyciele, pedagog

 

21.11.2016 r. godz. 17 00

(poniedziałek)

 

 

Spotkanie z rodzicami w klasach:

 • Spotkanie rodziców kl. III gimnazjum z przedstawicielem PPP w Grodkowie nt. ,,Przyszłość mojego dziecka-wybór zawodu”
 • Pozostałe klasy: pedagogizacja rodziców według planu pracy wychowawcy
 • Sprawy bieżące

 

Wicedyrektor

Pedagog szkolny

Wychowawcy

 

19.12.2016 r.

godz. 17 00

(poniedziałek)

 

Spotkanie z rodzicami w klasach

 • Jasełka dla rodziców
 • Omówienie wyników nauczania i zachowania uczniów
 •  Poinformowanie rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną
 • Przedstawienie wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego w klasach 3.
 • Sprawy bieżące

 

 

 

Wychowawcy klas

 

30.01.2017 r.

godz. 17 00

(poniedziałek)

 • Omówienie wyników klasyfikacji za I półrocze
 • Sprawy bieżące

Dyrektor

Wychowawcy klas

 

20.03.2017 r. godz. 17 00

(poniedziałek)

 

Spotkanie z rodzicami w klasach

 • Sprawozdanie Dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego prowadzonego w I półroczu  roku szkolnego 2016/2017
 • Omówienie procedur przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego
 •  Przedstawienie wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego w klasach 3.
 • Sprawy bieżące

 

Wychowawcy klas

 

24.04.2017 r. godz.17.00- 18.30

(poniedziałek)

 

Konsultacje

Wszyscy nauczyciele, pedagog

 

15.05.2017 r.

godz. 17 00

(poniedziałek)

 

Spotkanie z rodzicami w klasach:

 • Omówienie wyników nauczania i zachowania
 • Poinformowanie rodziców o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną
 • Pedagogizacja rodziców wg. planu
 • Sprawy bieżące

 

Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciele są do dyspozycji rodziców podczas wywiadówek

od godziny 17.00 do godziny 19.00.

Dodatkowe spotkania indywidualne z nauczycielami proszę uzgadniać telefonicznie:

 77 4 12 97 17, 77 4 12 96 02 lub kom. 512 361 198

Pedagog pełni dyżur we wtorek  od godz. 15.00-16.00.

Olszanka, 31.08.2016 r.

 

 

PLAN SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PP OLSZANKA

 

Lp.

 

Data

 

Tematyka spotkania

 

Osoby odpowiedzialne

1

05.09.2016 r.

godz. 16 30

(poniedziałek)

Spotkanie ogólne dla rodziców dzieci PP w Olszance

 • Zapoznanie z planem pracy wychowawczej i profilaktycznej

( przedstawienie rodzicom propozycji wycieczek, ustalenie miejsca i terminu)

 • Wybór RR i przedstawiciela do Szkolnej RR
 • Sprawy różne

Dyrektor

Wychowawcy

2

21.11.2016 r.

godz. 16.00

(poniedziałek)

 

Spotkanie ogólne dla rodziców dzieci PP w Olszance

 • Przedstawienie informacji na temat diagnozy wstępnej
 • Konsultacje indywidualne

Wychowawcy

3

24.04.2017 r. godz. 16 00

(poniedziałek)

 

Spotkanie ogólne dla rodziców dzieci PP w Olszance

 • Przekazanie informacji o gotowości szkolnej dzieci urodzonych w roku 2011
 • Sprawozdanie z pracy przedszkola

Wychowawcy

 

PLAN SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PP KRZYŻOWICE

 

Lp.

 

Data

 

Tematyka spotkania

 

Osoby odpowiedzialne

1

05.09.2015 r.

godz. 15.30

(poniedziałek)

Spotkanie ogólne dla rodziców dzieci PP w Krzyżowicach

 • Zapoznanie z planem pracy wychowawczej i profilaktycznej
 • ( przedstawienie rodzicom propozycji wycieczek, ustalenie miejsca i terminu)
 • Wybór RR i przedstawiciela do Szkolnej RR
 • Sprawy różne

Dyrektor

Wychowawcy

2

21.11.2016 r.

godz. 15.00

(poniedziałek)

 

Spotkanie ogólne dla rodziców dzieci PP w Krzyżowicach

 • Przedstawienie informacji na temat diagnozy wstępnej
 • Konsultacje indywidualne

Wychowawcy

3

24.04.2017 r. godz. 15 00

(poniedziałek)

 

Spotkanie ogólne dla rodziców dzieci PP w Krzyżowicach

 • Przekazanie informacji o gotowości szkolnej dzieci urodzonych w roku 2010
 • Sprawozdanie z pracy przedszkola

Wychowawcy

Olszanka, 31.08.2016 r.

Harmonogram spotkań wychowawców klas z rodzicami uczniów w roku szkolnym 2015/2016

 

Wszyscy nauczyciele są do dyspozycji rodziców podczas wywiadówek od godziny 17.00 do godziny 19.00.

Dodatkowe spotkania indywidualne proszę uzgadniać z nauczycielami telefonicznie:

77 4 12 97 17, 77 4 12 96 02 lub kom. 512 361 198

Pedagog pełni dyżur we wtorek i czwartek od godz. 15.00-16.00.

Dyrektor przyjmuje rodziców podczas wywiadówek oraz w każdy wtorek od godz. 15.00-17.00

 

 

 

Data spotkania wychowawców klas z rodzicami

1.

17.09.2015 r., godz. 17 00, czwartek

2.

22.10.2015 r., godz. 17 00, czwartek

3.

19.11.2015 r., godz. 17 00, czwartek

4.

21.12.2015 r., godz. 17 00, czwartek

5.

28.01.2016 r., godz. 17 00, czwartek

6.

3.03.2016 r., godz. 17 00, czwartek

7.

7.04.2016 r., godz. 17 00, czwartek

8.

19.05.2016 r., godz. 17 00, czwartek

Informacje dla rodziców

Artykuł

WYPRAWKA SZKOLNA 2018

 

Informacje dotyczące wyprawki dla uczniów "Dobry start" oraz bezpłatnych podręczników znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej tutaj

 

ZAGŁOSUJ NA PROJEKT "DAWNIEJ I DZIŚ - MIĘDZYPOKOLENIOWE GRY I ZABAWY DLA CAŁEJ RODZINY"

GŁOSUJ NA PROJEKT

"DAWNIEJ I DZIŚ - MIĘDZYPOKOLENIOWE GRY I ZABAWY DLA CAŁEJ RODZINY" 
tutaj

DO 25 WRZEŚNIA!

Głosować może każdy mieszkaniec województwa opolskiego – od dnia narodzin, jedyne na karcie wypełnia się dane dziecka (pesel, imię dziecka, nazwisko dziecka, aktualny adres zamieszkania (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość), bez podpisu dziecka (jeśli nie jest wstanie samo się podpisać ze względu na wiek) i pesel rodzica/opiekuna, imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz najważniejsze: podpis rodzica/opiekuna.

WAŻNE: Mieszkańcy regionu mogą głosować na jeden projekt powiatowy i jeden projekt subregionalny, obejmujący swoim zasięgiem miejsce ich zamieszkania. Głosować można tylko raz. Karty można pobrać ze strony https://budzet.opolskie.pl/dokumenty-do-pobrania/. Jest 12 kart do wyboru dla każdego powiatu.

Jak można oddać swój głos:

 • poprzez włożenie wypełnionej karty do głosowania do urny w punktach informacyjnych lub w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
 • elektronicznie na stronie internetowej poprzez oddanie głosu w generatorze dostępnym tutaj, będzie on uruchomiony do 25 września br.,
 • poprzez przesłanie karty do głosowania na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w nowym roku szkolnym 2019/2020 spotkanie z rodzicami, które odbędzie się w środę 4 września o godzinie 17:00.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne PZSP w Olszance  

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo Rodzice uczniów PZSP w Olszance
informuję Państwa, że pracownicy Publicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Olszance przystąpili do strajku i w związku z powyższym zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkole i przedszkolach są zawieszone do odwołania.

Jednocześnie informuję Rodziców uczniów przystępujących do egzaminu, że odbędą się one w przewidzianych terminach. W związku z powyższym uczniowie zdający egzamin mają obowiązek stawić się w szkole w dniach egzaminu zgodnie z przekazanym harmonogramem. 

Ponadto informuję, że o wszelkich zmianach związanych z organizacją pracy szkoły i przedszkoli będą Państwo informowani niezwłocznie i na bieżąco poprzez e-dziennik i stronę internetową szkoły lub wiadomość SMS.

Z poważaniem
Bożena Lorent
Dyrektor PZSP w Olszance

KIERMASZ WIELKANOCNY

KOMUNIKAT!

Szanowni Państwo,
Dyrektor Publicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Olszance zawiadamia,
że przypadku braku porozumienia między stronami rządu i związków zawodowych, od dnia 08 kwietnia 2019 r. do odwołania, będzie zaburzona organizacja zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, nawet do ich odwołania. Ma to związek z przystąpieniem pracowników szkoły i przedszkoli do akcji strajkowej.
O wszelkich zmianach będą Państwo informowani poprzez e-dziennik oraz stronę internetową szkoły.

Wywiadówka

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na wywiadówkę, która odbędzie się w środę 27 marca 2019 roku o godzinie 17:00.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne PZSP w Olszance

Zebranie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z rodzicami, które odbędzie się w środę 13 lutego 2019 roku o godz. 17:00.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

1% na rzecz szkoły w Olszance

Szanowni Rodzice i wszyscy Przyjaciele Szkoły w Olszance!


Zwracamy się do Państwa, którym los naszej Szkoły nie jest obojętny o przekazanie 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole,
wpisując w formularzu PIT:

 • nazwę OPP: Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Warszawie
 • numer KRS: 0000103990
 • cel szczegółowy: Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny, 49-332 Olszanka 94

 

Wszystkim ofiarodawcom z całego serca dziękujemy!


Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie PZSP w Olszance

 

 

 

ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

SPOTKANIE Z RODZICAMI, JASEŁKA I KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

 

W środę 19 grudnia o godz. 17:00 w naszej szkole odbędzie się inscenizacja jasełek przygotowana przez naszych uczniów, na którą serdecznie zapraszamy. W tym czasie Rada Rodziców naszej szkoły organizuje kiermasz świąteczny. Po jasełkach odbędzie się spotkanie z wychowawcami klas.

Serdecznie zapraszamy,
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

AKCJA "SPRYTNI RODZICE"

Nr konta Rady Rodziców przy PZSP w Olszance to 06 8870 0005 1004 0116 7745 0201 z dopiskiem szkoła lub przedszkole.

Z przyjemnością informuję, że ruszyła kolejna edycja akcji Sprytni Rodzice. W programie tym każdy rodzic może część pieniędzy wydanych na zakupy

i rezerwacje w internecie przeznaczyć na potrzeby klasy swojego dziecka. Średnio 3,5zł z każdego zamówienia online. W edycji 2017/2018 wzięło udział ponad 450 szkół z całej Polski.

Udział w programie nie wiąże się z żadnymi kosztami. Każdy rodzic może dołączyć do programu wchodząc na stronę sprytnirodzice.org.pl

 

Akcja prowadzona jest przez Fundację FaniMani z siedzibą w Poznaniu.

 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania zachęcam do kontaktu pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Z wyrazami szacunku

Marek Zywert

FaniMani.pl - organizator akcji Sprytni Rodzice

 

OGŁOSZENIE!

Jutro w naszej szkole w godzinach od 73do 1500 nie będzie prądu. W związku z tym piec centralnego ogrzewania nie będzie działał. 

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z rodzicami, które odbędzie się 19 grudnia 2018 r. o godz. 17:00.

Dyrekcja PZSP w Olszance

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW W SZKOLE

Szanowni Rodzice,

W zakresie szkolnego ubezpieczenia NNW, nasza placówka zdecydowała się na współpracę z AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Podjęto decyzję o wyborze szkoła wariant II szkoła - składka 42 zł i wariant IV – składka 64 zł oraz przedszkole wariant II przedszkole – składka 41 zł i wariant III – składka 58 zł  płatna do 30.09.2017 r.

Do Państwa dyspozycji jest Opiekun ze strony Bezpieczny.pl -AXA Pan Andrzej Kowalik pod nr tel.  508-238-997

Wszelkie informacje dotyczące ubezpieczenia: warunki umowy, szczegółowy opis zakresu ubezpieczenia oraz likwidacja szkód dostępne są na stronie portalu www.bezpieczny.pl m.in.:

Tabela Uszczerbku - https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

Warunki Umowy -    https://bezpieczny.pl/dokument/warunki-ubezpieczenia

Szybki Kontakt -       https://bezpieczny.pl/kontakt

Dokumenty jakie należy zgromadzić w celu zgłoszenia zdarzenia:

- wypełniony przez Rodzica wniosek o wypłatę świadczenia, dostępny w placówce bądź do pobrania https://bezpieczny.pl/wniosek-nnw-szkolne

- kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenia pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,

- kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni.

Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

-Zgłoszenie szkody on-line:  https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw-szkolne

lub

- Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

lub

- Przesłać drogą listowną na adres :

AXA TUiR S.A.

Ul. Chłodna 51

00-867  Warszawa

Załączniki:

  warunki ubezpieczenia

   nww_przedszkole_wariant2  
   tabela uszczerbków    nnw_szkoła_wariant4  
   nnw_przedszkole_wariant3    nnw_szkoła_wariant2  

 

 

WYWIADÓWKA

Serdecznie zapraszamy na pierwszą w tym roku szkolnym 2018/2019 wywiadówkę poświęcona sprawom organizacyjnym.
Spotkanie odbędzie się w gmachu szkoły 12 września o godzinie 17:00. 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne PZSP w Oszance

 

Wywiadówka

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców do udziału w wywiadówce, która odbędzie się w środę 7 marca 2018 r. o godzinie 1700

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne PZSP w Olszance

 

 

 

 

 

E-szkoła
Projekty
ABSOLWENCI
BIP PZSP W OLSZANCE
Nasze sukcesy
Odwiedziny

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

Ostatnio dodane
Statystyka odwiedzin
1408902
dziś
wczoraj
w tym tyg.
w zesz. tyg.
do tej pory
300
215
515
1405787
1408902